“Kur ishja gjalet” (Quando ero ragazzo) — Lombardi nel Mondo

“Kur ishja gjalet” (Quando ero ragazzo)

Vincenzo Chimisso regala al Portale dei lombardi nel Mondo una delle sue poesie in arbereshe (la lingua della minoranza etno-linguistica albanese in Italia) dal titolo “Kur ishja gjalet” (Quando ero ragazzo)

KUR ISHJA GJALET

 

Kur ishja adhe gjalet,

mun kishja tet o nënd viet

e skoha ishi mbuitur,

ma shokët veja tua ikur.

 

Tata nghë më qeji ta vreshta e tjia,

pse kish ndihja mëmën ta shpjia

e qella ujët ma tranjet pët mbushja sarohën,

ndramendi shihja shokët çë vejën e lojën.

 

Të mirrja ujët, qacën kish shkoja

kish hipja shkahët çë qellën ta poja,

ma u dishë veja ma shokët ime të loja

e, ke pë këtë shëbërtir, ishja lodët thoja.

 

Vejëm jashta, ta lumi e ta deti, fshehura pse

ndë a zëjën prindrat, ishjën takarata ma harè,

ma u pë mos adunohëshën ke lagsha ta deti pa derë,

nzihsha ma fingjit të trenit, kështu më shihjën i lyerë.

 

Një herë, pët vidja ma shokët cumbua pa bëjtur,

pak mangojti ke lëkurën mun kishja lëjtur

pse hipa ta rrëmbi e nghë gjegjia shokun çë më thoi

të mbahsha mirë, ke mbuluor ma barin, ndhën ishi kroi.

 

Vajta raçë e brënda kroit sosa i ngrëjtur

e pë fat të mirë ke nghishi i humbët bëjtur,

kështu ujët vetëm ta mesi m’arreji

ma trëmbësjia ta u viji e veji.

 

Ishja i lagët gjalu një mi i mbitur,

çë brënda ujëvet shumë mot kish rritur

e shokët kishën zëjtur të vejën ta shpija,

ndramendi poshtë ta kroi adhe u sëkija.

 

Sërisja mëmën çë ishi ta hora

e vuxha ime gjegjëshi gjalu kumbora:

< më jam brënda kroit>, u thoja

e kërdirja ke pak mot adhe rroja.

 

Shokët çë gjegjën ke u sëkjia pë shumë mot,

kërdirjën ke më kish zëitur plaku zot,

ma pas bërën zëmër e erdhën prapa

e më nzorën ta tëtimti e më urën ta vapa.

 

Kështu u sosa të sëkija brënda ta kroi

e çë atëherna mora veshë tatën çë na i thoi:

<ndhë ndrëmesna gjindrat mir dhot rroni,

nghë kat zëni gjërin çë nghisht joni >.

 

U a mora vesh atë çë më tha tata

e a mbandënonjë ta koça ta gjithë najtata

e kat ja thom nga dita fëmijësë ime, gjalu kur bije kumbora

e pët rronjën më mirë, prëhonjë Shën Mërin ma Krishtin ta dora.

 

“Nzino”

 

QUANDO ERO RAGAZZO

 

Quando ero ragazzo ancora,

avevo otto o nove anni allora

e la scuola era ormai finita,

andavo a correre coi compagni di vita.

Mio padre non mi portava a lavorare al suo orto

perché a casa dovevo essere alla mamma di supporto,

portando l’acqua coi secchi e nell’otre versare,

mentre vedevo i miei compagni andare a giocare.

Per prendere l’acqua dovevo attraversare la piazza

e poi salire le scale che conducevano alla terrazza,

ma io che volevo andare coi compagni a giocare,

spesso dicevo che mi ero stancato di lavorare.

Andavamo fuori paese, al fiume e al mare di nascosto

perché, se lo venivano a sapere i genitori, erano botte fuori posto,

ma io, per non farli accorgere che mi bagnavo nell’aperto mare,

mi sporcavo coi carboni del treno per poterli ingannare.

Una volta, per rubare con gli amici delle acerbe susine,

poco c’è mancato che ai miei giorni mettessi fine

perché, salendo su un ramo, non ho sentito l’amico che diceva

di mantenermi bene poiché, coperto dall’erba, un pozzo si nascondeva.

Sono caduto finendo eretto dentro il pozzo tondo

e, fortunatamente, quello non era molto profondo,

così l’acqua alla cinta mi arrivava

ma la paura da me veniva e andava.

Ero bagnato come un topo annegato,

che dentro l’acqua molto tempo era stato

e gli amici, la via verso casa, avevano iniziato

mentre io, giù nel pozzo, urlavo a perdifiato.

Chiamavo la mamma, che in paese stava,

con una voce che come la campana suonava:

“Mamma mi trovo dentro il pozzo” dicevo

e che avrei vissuto ancora poco tempo credevo.

Gli amici che, per tanto tempo, strillare mi sentivano,

che il vecchio padrone mi aveva preso credevano

ma, dopo, si son fatti coraggio e con cuore baldo,

tornarono e mi tolsero dal freddo e mi misero al caldo.

Così ho finito di urlare dentro il pozzetto

e da allora ho seguito ciò che papà ci aveva detto:

“Se fra la gente volete vivere bene,

non prendete la roba che non v’appartiene”.

Io ho ascoltato quello che papà mi ha voluto dire

e lo manterrò in testa per tutti gli anni a venire;

dovrò dirlo ai figli come il suono della campana, non piano

e, affinché vivano meglio, pregherò la Madonna col Crocifisso in mano.

 

“Nzino”

Document Actions

Share |


Condividi

Lascia un commento